Scrabble Words Ending With "A" - Word Finder

The following list of words ending with "a" can be used to play Scrabble®, Words with Friends®, Wordle®, and more word games to feed your word game addiction.

We pull words from the dictionaries associated with each of these games. We also show the number of points you score when using each word in Scrabble® and the words in each section are sorted by Scrabble® score. Get helpful hints or use our cheat dictionary to beat your friends. The words below are grouped by the number of letters in the word so you can quickly search through word lengths.

Table of Contents

15 Letter Words

We found 30 fifteen-letter Scrabble words ending with letter "a".

 • tachyarrhythmia
  34
 • dysmorphophobia
  33
 • lymphocytopenia
  32
 • ophthalmophobia
  32
 • lymphosarcomata
  29
 • hyperlipidaemia
  28
 • hypomagnesaemia
  28
 • lymphoadenomata
  28
 • lymphogranuloma
  28
 • ophthalmoplegia
  28
 • phenylketonuria
  27
 • strephosymbolia
  27
 • thalamencephala
  27
 • choriocarcinoma
  26
 • eleutherophobia
  25
 • erythromelalgia
  24
 • spirochaetaemia
  24
 • haemoglobinuria
  23
 • acroparesthesia
  22
 • cholesterolemia
  22
 • medulloblastoma
  22
 • parallelepipeda
  22
 • parallelopipeda
  22
 • rhinoscleromata
  22
 • icositetrahedra
  21
 • pleuropneumonia
  21
 • teratocarcinoma
  21
 • neuroblastomata
  19
 • oligodendroglia
  19
 • counterguerilla
  18

14 Letter Words

We found 66 fourteen-letter Scrabble words ending with letter "a". Here are the first 50. Click "More" for more 14-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • ectomycorrhiza
  35
 • endomycorrhiza
  34
 • hyperglycaemia
  30
 • batrachophobia
  28
 • hypercalcaemia
  28
 • rhombencephala
  28
 • symmetrophobia
  28
 • computerphobia
  27
 • hyperlipidemia
  27
 • hypomagnesemia
  27
 • hypomenorrhoea
  27
 • lymphangiomata
  27
 • anthropophobia
  26
 • hypersarcomata
  26
 • hyperuricaemia
  26
 • leucocythaemia
  26
 • sclerenchymata
  26
 • hyperaesthesia
  25
 • leukocytopenia
  25
 • macrencephalia
  25
 • oligocythaemia
  25
 • phenylthiourea
  25
 • pseudepigrapha
  25
 • cryptaesthesia
  24
 • cryptosporidia
  24
 • hypernatraemia
  24
 • intelligentzia
  24
 • normoglycaemia
  24
 • archaebacteria
  23
 • claustrophobia
  23
 • corynebacteria
  23
 • dermatographia
  23
 • fibrosarcomata
  23
 • leucocytopenia
  23
 • nephroblastoma
  23
 • superphenomena
  23
 • trichobacteria
  23
 • achondroplasia
  22
 • carcinosarcoma
  22
 • hemoglobinuria
  22
 • phantasmagoria
  22
 • properispomena
  22
 • stigmatophilia
  22
 • thermaesthesia
  22
 • adenocarcinoma
  21
 • claustrophilia
  21
 • imponderabilia
  21
 • macrosporangia
  21
 • mesotheliomata
  21
 • microsporangia
  21

13 Letter Words

We found 113 thirteen-letter Scrabble words ending with letter "a". Here are the first 50. Click "More" for more 13-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • eschscholtzia
  32
 • schizophrenia
  32
 • hyperprosexia
  30
 • xanthochromia
  30
 • xerophthalmia
  30
 • hyperglycemia
  29
 • hypoglycaemia
  29
 • physharmonica
  28
 • polycythaemia
  28
 • syphilophobia
  28
 • dieffenbachia
  27
 • hypercalcemia
  27
 • hypocalcaemia
  27
 • lymphosarcoma
  27
 • parainfluenza
  27
 • clavicytheria
  26
 • cyberchondria
  26
 • erythrophobia
  26
 • hypomenorrhea
  26
 • lymphoadenoma
  26
 • psychasthenia
  26
 • rhabdomyomata
  26
 • arachnophobia
  25
 • arithmophobia
  25
 • coenenchymata
  25
 • collenchymata
  25
 • disequilibria
  25
 • hypermetropia
  25
 • hyperuricemia
  25
 • myelencephala
  25
 • panophthalmia
  25
 • prosenchymata
  25
 • sceuophylacia
  25
 • squandermania
  25
 • thrombophilia
  25
 • cancerophobia
  24
 • ethnographica
  24
 • hyperesthesia
  24
 • macrocephalia
  24
 • nonequilibria
  24
 • pharmacopoeia
  24
 • cryptesthesia
  23
 • encyclopaedia
  23
 • fideicommissa
  23
 • hyponatraemia
  23
 • lampadephoria
  23
 • normoglycemia
  23
 • ornithophobia
  23
 • pipiwharauroa
  23
 • rhinencephala
  23

12 Letter Words

We found 195 twelve-letter Scrabble words ending with letter "a". Here are the first 50. Click "More" for more 12-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • schizothymia
  34
 • extravaganza
  32
 • hyperpyrexia
  32
 • eschscholzia
  31
 • zooxanthella
  31
 • exophthalmia
  29
 • psychomachia
  29
 • hypoglycemia
  28
 • toxicophobia
  28
 • chlorenchyma
  27
 • polycythemia
  27
 • rhamphotheca
  27
 • trapezohedra
  27
 • xanthochroia
  27
 • zantedeschia
  27
 • aichmophobia
  26
 • hypocalcemia
  26
 • hypochondria
  26
 • ichthyofauna
  26
 • xiphiplastra
  26
 • graphophobia
  25
 • hyperthermia
  25
 • ichthyocolla
  25
 • lymphangioma
  25
 • phengophobia
  25
 • quadraplegia
  25
 • quadriplegia
  25
 • rhythmopoeia
  25
 • stichomythia
  25
 • tachyphrasia
  25
 • achlorhydria
  24
 • coloquintida
  24
 • ephebophilia
  24
 • francophobia
  24
 • hyperkinesia
  24
 • hyperlipemia
  24
 • hypersarcoma
  24
 • parenchymata
  24
 • sclerenchyma
  24
 • technophobia
  24
 • zoosporangia
  24
 • bibliophobia
  23
 • cancerphobia
  23
 • dextrocardia
  23
 • fibromyalgia
  23
 • hypaesthesia
  23
 • hypersthenia
  23
 • lallapalooza
  23
 • lollapalooza
  23
 • mycobacteria
  23

11 Letter Words

We found 343 eleven-letter Scrabble words ending with letter "a". Here are the first 50. Click "More" for more 11-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • quinquennia
  29
 • hydroxyurea
  28
 • hyperthymia
  27
 • alexithymia
  26
 • cyclothymia
  26
 • dysrhythmia
  26
 • hyperorexia
  26
 • hypnophobia
  26
 • hypsophobia
  26
 • pyrrhuloxia
  26
 • chuckawalla
  25
 • coleorrhiza
  25
 • conjunctiva
  25
 • cyberphobia
  25
 • hydrophobia
  25
 • hyperphagia
  25
 • hypokalemia
  25
 • paraphraxia
  25
 • rhizoctonia
  25
 • azoospermia
  24
 • chimichanga
  24
 • hypothermia
  24
 • pachydermia
  24
 • phagophobia
  24
 • psychodrama
  24
 • rhabdomyoma
  24
 • spermatozoa
  24
 • tachyphasia
  24
 • amphithecia
  23
 • amphitricha
  23
 • bathophobia
  23
 • coenenchyma
  23
 • collenchyma
  23
 • exanthemata
  23
 • haemophobia
  23
 • hypercapnia
  23
 • hypercarbia
  23
 • hypocorisma
  23
 • lymphopenia
  23
 • maquiladora
  23
 • nyctophobia
  23
 • nymphomania
  23
 • ochlophobia
  23
 • pathophobia
  23
 • phonophobia
  23
 • photophobia
  23
 • prosenchyma
  23
 • scyphistoma
  23
 • taphephobia
  23
 • taphophobia
  23

10 Letter Words

We found 517 ten-letter Scrabble words ending with letter "a". Here are the first 50. Click "More" for more 10-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • morbidezza
  33
 • mozzarella
  30
 • pozzuolana
  30
 • mycorrhiza
  29
 • quinaquina
  28
 • hypoxaemia
  27
 • aquaphobia
  26
 • hypothymia
  26
 • jinricksha
  26
 • piwakawaka
  26
 • zelophobia
  26
 • jamahiriya
  25
 • jumhouriya
  25
 • macrozamia
  25
 • phylloxera
  25
 • chautauqua
  24
 • chuckwalla
  24
 • coleorhiza
  24
 • echopraxia
  24
 • haematozoa
  24
 • jinrikisha
  24
 • pileorhiza
  24
 • polyzoaria
  24
 • toxiphobia
  24
 • xenophobia
  24
 • chionodoxa
  23
 • jaboticaba
  23
 • maskirovka
  23
 • rhinophyma
  23
 • zoospermia
  23
 • bridezilla
  22
 • cynophobia
  22
 • homophobia
  22
 • hydrotheca
  22
 • lymphomata
  22
 • macrophyla
  22
 • matroyshka
  22
 • matryoshka
  22
 • mysophobia
  22
 • parenchyma
  22
 • philoxenia
  22
 • pohutukawa
  22
 • pyrophobia
  22
 • xanthomata
  22
 • xanthopsia
  22
 • arrhythmia
  21
 • axolemmata
  21
 • blackfella
  21
 • canzonetta
  21
 • equilibria
  21

9 Letter Words

We found 660 nine-letter Scrabble words ending with letter "a". Here are the first 50. Click "More" for more 9-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • chiarezza
  32
 • mezzaluna
  29
 • pizzaiola
  29
 • pozzolana
  29
 • puzzolana
  29
 • mycorhiza
  28
 • quinquina
  27
 • hypoxemia
  26
 • myxamoeba
  25
 • zoophobia
  25
 • affluenza
  24
 • bouzoukia
  24
 • haramzada
  24
 • izvestiya
  24
 • kaikawaka
  24
 • myxoedema
  24
 • whillywha
  24
 • bilharzia
  23
 • hematozoa
  23
 • hexahedra
  23
 • jambalaya
  23
 • jinriksha
  23
 • rhizomata
  23
 • whakapapa
  23
 • xylorimba
  23
 • zelotypia
  23
 • zoophilia
  23
 • zoothecia
  23
 • chakalaka
  22
 • dyspraxia
  22
 • hypotheca
  22
 • quadrivia
  22
 • apocrypha
  21
 • chipochia
  21
 • dysthymia
  21
 • emphysema
  21
 • exanthema
  21
 • hibakusha
  21
 • influenza
  21
 • kniphofia
  21
 • lespedeza
  21
 • alcarraza
  20
 • arhythmia
  20
 • azotaemia
  20
 • britschka
  20
 • capocchia
  20
 • chihuahua
  20
 • chlamydia
  20
 • colloquia
  20
 • hybridoma
  20

8 Letter Words

We found 800 eight-letter Scrabble words ending with letter "a". Here are the first 50. Click "More" for more 8-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • kazatzka
  34
 • albizzia
  28
 • czaritza
  28
 • mozzetta
  28
 • pizzeria
  28
 • vizcacha
  27
 • bizcacha
  26
 • jipijapa
  26
 • tzaritza
  26
 • zarzuela
  26
 • zakouska
  25
 • zambomba
  25
 • hydrozoa
  24
 • mechitza
  24
 • myxameba
  24
 • quillaja
  24
 • yokozuna
  24
 • asphyxia
  23
 • britzska
  23
 • mazourka
  23
 • myxedema
  23
 • vuvuzela
  23
 • xenophya
  23
 • zygomata
  23
 • aquafaba
  22
 • cachexia
  22
 • chalazia
  22
 • chaqueta
  22
 • chatchka
  22
 • czarevna
  22
 • kavakava
  22
 • kawakawa
  22
 • mbaqanga
  22
 • myxomata
  22
 • qindarka
  22
 • rhizobia
  22
 • zampogna
  22
 • zoocytia
  22
 • zuchetta
  22
 • calabaza
  21
 • chickpea
  21
 • gymkhana
  21
 • hyphemia
  21
 • qintarka
  21
 • zygantra
  21
 • apyrexia
  20
 • cachucha
  20
 • credenza
  20
 • diplozoa
  20
 • izvestia
  20

7 Letter Words

We found 981 seven-letter Scrabble words ending with letter "a". Here are the first 50. Click "More" for more 7-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • zyzzyva
  43
 • altezza
  25
 • zizania
  25
 • zakuska
  24
 • chutzpa
  23
 • zelkova
  23
 • bazooka
  22
 • britzka
  22
 • buzukia
  22
 • hypoxia
  22
 • mazurka
  22
 • zimocca
  22
 • cerveza
  21
 • chachka
  21
 • chalaza
  21
 • gazooka
  21
 • jambiya
  21
 • jipyapa
  21
 • kachcha
  21
 • kuchcha
  21
 • polyzoa
  21
 • rhizoma
  21
 • zemstva
  21
 • ziganka
  21
 • fazenda
  20
 • kapeyka
  20
 • kopiyka
  20
 • pyxidia
  20
 • bachcha
  19
 • biznaga
  19
 • cadenza
  19
 • charkha
  19
 • dopiaza
  19
 • heckuva
  19
 • hexapla
  19
 • hryvnya
  19
 • madoqua
  19
 • oxymora
  19
 • pyrexia
  19
 • acequia
  18
 • albizia
  18
 • alcorza
  18
 • bonanza
  18
 • canzona
  18
 • coquina
  18
 • czarina
  18
 • ectozoa
  18
 • exempla
  18
 • exhedra
  18
 • kabocha
  18

6 Letter Words

We found 780 six-letter Scrabble words ending with letter "a". Here are the first 50. Click "More" for more 6-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • mezuza
  26
 • piazza
  26
 • scozza
  26
 • razzia
  24
 • czapka
  23
 • quokka
  23
 • jojoba
  22
 • kwanza
  22
 • yakuza
  22
 • khodja
  21
 • zygoma
  21
 • buqsha
  20
 • coryza
  20
 • hutzpa
  20
 • jejuna
  20
 • jhatka
  20
 • myxoma
  20
 • pyjama
  20
 • chukka
  19
 • eczema
  19
 • mazuma
  19
 • bhajia
  18
 • djibba
  18
 • dukkha
  18
 • judoka
  18
 • kwacha
  18
 • nyanza
  18
 • quotha
  18
 • vizsla
  18
 • xyloma
  18
 • yaqona
  18
 • zeugma
  18
 • zoysia
  18
 • baraza
  17
 • chapka
  17
 • duhkha
  17
 • epizoa
  17
 • gyttja
  17
 • jataka
  17
 • jemima
  17
 • jicama
  17
 • kaccha
  17
 • kishka
  17
 • kuccha
  17
 • maxima
  17
 • mizuna
  17
 • pajama
  17
 • qabala
  17
 • quagga
  17
 • rakija
  17

5 Letter Words

We found 680 five-letter Scrabble words ending with letter "a". Here are the first 50. Click "More" for more 5-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • huzza
  26
 • pizza
  25
 • lezza
  23
 • tazza
  23
 • zanza
  23
 • zanja
  21
 • yowza
  20
 • hamza
  19
 • khoja
  19
 • cobza
  18
 • gyoza
  18
 • jaffa
  18
 • zoppa
  18
 • zuppa
  18
 • forza
  17
 • baiza
  16
 • bonza
  16
 • braza
  16
 • burqa
  16
 • colza
  16
 • hodja
  16
 • hypha
  16
 • jibba
  16
 • matza
  16
 • mirza
  16
 • motza
  16
 • plaza
  16
 • qibla
  16
 • qorma
  16
 • spaza
  16
 • wokka
  16
 • yakka
  16
 • zabra
  16
 • zamia
  16
 • zebra
  16
 • ajiva
  15
 • hejra
  15
 • hijra
  15
 • jhala
  15
 • khaya
  15
 • mekka
  15
 • pakka
  15
 • pukka
  15
 • sadza
  15
 • thuja
  15
 • whyda
  15
 • wilja
  15
 • wuxia
  15
 • zaida
  15
 • zerda
  15

4 Letter Words

We found 327 four-letter Scrabble words ending with letter "a". Here are the first 50. Click "More" for more 4-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • zyga
  17
 • zupa
  15
 • jafa
  14
 • java
  14
 • zeda
  14
 • aqua
  13
 • coxa
  13
 • juba
  13
 • moxa
  13
 • puja
  13
 • riza
  13
 • zeta
  13
 • zila
  13
 • zoea
  13
 • zona
  13
 • ekka
  12
 • jaga
  12
 • juga
  12
 • kaka
  12
 • koka
  12
 • cyma
  11
 • haka
  11
 • hoka
  11
 • ixia
  11
 • jota
  11
 • jura
  11
 • kava
  11
 • kawa
  11
 • kiva
  11
 • koha
  11
 • raja
  11
 • soja
  11
 • taxa
  11
 • waka
  11
 • weka
  11
 • fava
  10
 • haha
  10
 • hiya
  10
 • hoha
  10
 • hoya
  10
 • hyla
  10
 • kama
  10
 • kapa
  10
 • offa
  10
 • pika
  10
 • puka
  10
 • shwa
  10
 • viva
  10
 • wawa
  10
 • whoa
  10

3 Letter Words

We found 58 three-letter Scrabble words ending with letter "a". Here are the first 50. Click "More" for more 3-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • qua
  12
 • zea
  12
 • zoa
  12
 • wha
  9
 • cha
  8
 • pya
  8
 • aka
  7
 • kea
  7
 • koa
  7
 • oka
  7
 • ska
  7
 • aha
  6
 • ava
  6
 • awa
  6
 • faa
  6
 • fra
  6
 • hoa
  6
 • ova
  6
 • rya
  6
 • sha
  6
 • twa
  6
 • uva
  6
 • via
  6
 • yea
  6
 • aba
  5
 • ama
  5
 • baa
  5
 • boa
  5
 • bra
  5
 • caa
  5
 • maa
  5
 • mna
  5
 • moa
  5
 • oba
  5
 • oca
  5
 • oma
  5
 • opa
  5
 • pea
  5
 • pia
  5
 • poa
  5
 • sma
  5
 • spa
  5
 • aga
  4
 • goa
  4
 • oda
  4
 • aia
  3
 • ala
  3
 • ana
  3
 • aua
  3
 • era
  3

2 Letter Words

We found 15 two-letter Scrabble words ending with letter "a".

 • za
  11
 • ja
  9
 • ka
  6
 • fa
  5
 • ha
  5
 • ya
  5
 • ba
  4
 • ma
  4
 • pa
  4
 • da
  3
 • aa
  2
 • ea
  2
 • la
  2
 • na
  2
 • ta
  2

Other Word Tools

SCRABBLE® is a registered trademark. All intellectual property rights in and to the game are owned in the U.S.A and Canada by Hasbro Inc., and throughout the rest of the world by J.W. Spear & Sons Limited of Maidenhead, Berkshire, England, a subsidiary of Mattel Inc. Words with Friends is a trademark of Zynga With Friends. Mattel and Spear are not affiliated with Hasbro. TheFreeDictionary.com is not affiliated with SCRABBLE®, Mattel, Spear, Hasbro, or Zynga With Friends in any way. This site is intended for entertainment purposes only.

Wordle® is a registered trademark. All intellectual property rights in and to the game are owned in the U.S.A and Canada by The New York Times Company. CapitalizeMyTitle.com is not affiliated with Wordle®. This site is intended for entertainment purposes only.