Words Ending With "IA" - Word Finder

The following list of words ending with "ia" can be used to play Scrabble®, Words with Friends®, Wordle®, and more word games to feed your word game addiction.

We pull words from the dictionaries associated with each of these games. We also show the number of points you score when using each word in Scrabble® and the words in each section are sorted by Scrabble® score. Get helpful hints or use our cheat dictionary to beat your friends. The words below are grouped by the number of letters in the word so you can quickly search through word lengths.

Table of Contents

15 Letter Words

We found 17 fifteen-letter words ending with "ia".

 • tachyarrhythmia
  34
 • dysmorphophobia
  33
 • lymphocytopenia
  32
 • ophthalmophobia
  32
 • hyperlipidaemia
  28
 • hypomagnesaemia
  28
 • ophthalmoplegia
  28
 • phenylketonuria
  27
 • strephosymbolia
  27
 • eleutherophobia
  25
 • erythromelalgia
  24
 • spirochaetaemia
  24
 • haemoglobinuria
  23
 • acroparesthesia
  22
 • cholesterolemia
  22
 • pleuropneumonia
  21
 • oligodendroglia
  19

14 Letter Words

We found 40 fourteen-letter words ending with "ia".

 • hyperglycaemia
  30
 • batrachophobia
  28
 • hypercalcaemia
  28
 • symmetrophobia
  28
 • computerphobia
  27
 • hyperlipidemia
  27
 • hypomagnesemia
  27
 • anthropophobia
  26
 • hyperuricaemia
  26
 • leucocythaemia
  26
 • hyperaesthesia
  25
 • leukocytopenia
  25
 • macrencephalia
  25
 • oligocythaemia
  25
 • cryptaesthesia
  24
 • cryptosporidia
  24
 • hypernatraemia
  24
 • intelligentzia
  24
 • normoglycaemia
  24
 • archaebacteria
  23
 • claustrophobia
  23
 • corynebacteria
  23
 • dermatographia
  23
 • leucocytopenia
  23
 • trichobacteria
  23
 • achondroplasia
  22
 • hemoglobinuria
  22
 • phantasmagoria
  22
 • stigmatophilia
  22
 • thermaesthesia
  22
 • claustrophilia
  21
 • imponderabilia
  21
 • macrosporangia
  21
 • microsporangia
  21
 • pseudaesthesia
  20
 • eleutheromania
  19
 • enterobacteria
  18
 • telangiectasia
  17
 • tetrasporangia
  17
 • intelligentsia
  15

13 Letter Words

We found 69 thirteen-letter words ending with "ia". Here are the first 50. Click "More" for more 13-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • eschscholtzia
  32
 • schizophrenia
  32
 • hyperprosexia
  30
 • xanthochromia
  30
 • xerophthalmia
  30
 • hyperglycemia
  29
 • hypoglycaemia
  29
 • polycythaemia
  28
 • syphilophobia
  28
 • dieffenbachia
  27
 • hypercalcemia
  27
 • hypocalcaemia
  27
 • clavicytheria
  26
 • cyberchondria
  26
 • erythrophobia
  26
 • psychasthenia
  26
 • arachnophobia
  25
 • arithmophobia
  25
 • disequilibria
  25
 • hypermetropia
  25
 • hyperuricemia
  25
 • panophthalmia
  25
 • sceuophylacia
  25
 • squandermania
  25
 • thrombophilia
  25
 • cancerophobia
  24
 • hyperesthesia
  24
 • macrocephalia
  24
 • nonequilibria
  24
 • pharmacopoeia
  24
 • cryptesthesia
  23
 • encyclopaedia
  23
 • hyponatraemia
  23
 • lampadephoria
  23
 • normoglycemia
  23
 • ornithophobia
  23
 • thanatophobia
  23
 • achromatopsia
  22
 • astrapophobia
  22
 • cyanobacteria
  22
 • gigantomachia
  22
 • morphinomania
  22
 • syringomyelia
  22
 • chondrocrania
  21
 • encephalalgia
  21
 • gerontophobia
  21
 • gynaecomastia
  21
 • panleukopenia
  21
 • thermesthesia
  21
 • acatamathesia
  20

12 Letter Words

We found 124 twelve-letter words ending with "ia". Here are the first 50. Click "More" for more 12-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • schizothymia
  34
 • hyperpyrexia
  32
 • eschscholzia
  31
 • exophthalmia
  29
 • psychomachia
  29
 • hypoglycemia
  28
 • toxicophobia
  28
 • polycythemia
  27
 • xanthochroia
  27
 • zantedeschia
  27
 • aichmophobia
  26
 • hypocalcemia
  26
 • hypochondria
  26
 • graphophobia
  25
 • hyperthermia
  25
 • phengophobia
  25
 • quadraplegia
  25
 • quadriplegia
  25
 • rhythmopoeia
  25
 • stichomythia
  25
 • tachyphrasia
  25
 • achlorhydria
  24
 • ephebophilia
  24
 • francophobia
  24
 • hyperkinesia
  24
 • hyperlipemia
  24
 • technophobia
  24
 • zoosporangia
  24
 • bibliophobia
  23
 • cancerphobia
  23
 • dextrocardia
  23
 • fibromyalgia
  23
 • hypaesthesia
  23
 • hypersthenia
  23
 • mycobacteria
  23
 • pharmacopeia
  23
 • scoptophobia
  23
 • bradykinesia
  22
 • encyclopedia
  22
 • phosphaturia
  22
 • pycnoconidia
  22
 • technophilia
  22
 • autotoxaemia
  21
 • chromatopsia
  21
 • cryptomnesia
  21
 • hyperalgesia
  21
 • pancytopenia
  21
 • potichomania
  21
 • scoptophilia
  21
 • sesquitertia
  21

11 Letter Words

We found 200 eleven-letter words ending with "ia". Here are the first 50. Click "More" for more 11-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • quinquennia
  29
 • hyperthymia
  27
 • alexithymia
  26
 • cyclothymia
  26
 • dysrhythmia
  26
 • hyperorexia
  26
 • hypnophobia
  26
 • hypsophobia
  26
 • pyrrhuloxia
  26
 • cyberphobia
  25
 • hydrophobia
  25
 • hyperphagia
  25
 • hypokalemia
  25
 • paraphraxia
  25
 • rhizoctonia
  25
 • azoospermia
  24
 • hypothermia
  24
 • pachydermia
  24
 • phagophobia
  24
 • tachyphasia
  24
 • amphithecia
  23
 • bathophobia
  23
 • haemophobia
  23
 • hypercapnia
  23
 • hypercarbia
  23
 • lymphopenia
  23
 • nyctophobia
  23
 • nymphomania
  23
 • ochlophobia
  23
 • pathophobia
  23
 • phonophobia
  23
 • photophobia
  23
 • taphephobia
  23
 • taphophobia
  23
 • hydrargyria
  22
 • hypesthesia
  22
 • hypnopaedia
  22
 • hyposthenia
  22
 • metasequoia
  22
 • psychedelia
  22
 • psychodelia
  22
 • scopophobia
  22
 • tachycardia
  22
 • toxicomania
  22
 • typographia
  22
 • welwitschia
  22
 • cyclopaedia
  21
 • cycloplegia
  21
 • dromophobia
  21
 • haemophilia
  21

10 Letter Words

We found 261 ten-letter words ending with "ia". Here are the first 50. Click "More" for more 10-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • hypoxaemia
  27
 • aquaphobia
  26
 • hypothymia
  26
 • zelophobia
  26
 • macrozamia
  25
 • echopraxia
  24
 • polyzoaria
  24
 • toxiphobia
  24
 • xenophobia
  24
 • zoospermia
  23
 • cynophobia
  22
 • homophobia
  22
 • mysophobia
  22
 • philoxenia
  22
 • pyrophobia
  22
 • xanthopsia
  22
 • arrhythmia
  21
 • equilibria
  21
 • gynophobia
  21
 • hypermedia
  21
 • kenophobia
  21
 • polyphagia
  21
 • puschkinia
  21
 • tokophobia
  21
 • zoodendria
  21
 • zoogonidia
  21
 • cyclopedia
  20
 • cynophilia
  20
 • cypripedia
  20
 • dysgraphia
  20
 • hemophilia
  20
 • hyperaemia
  20
 • hypermania
  20
 • hyperosmia
  20
 • hypolimnia
  20
 • hypoplasia
  20
 • mythomania
  20
 • mythopoeia
  20
 • ophthalmia
  20
 • orthorexia
  20
 • paronychia
  20
 • polychasia
  20
 • quadrennia
  20
 • theophobia
  20
 • xerodermia
  20
 • acrophobia
  19
 • apomorphia
  19
 • canophobia
  19
 • diphtheria
  19
 • dystrophia
  19

9 Letter Words

We found 284 nine-letter words ending with "ia". Here are the first 50. Click "More" for more 9-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • hypoxemia
  26
 • zoophobia
  25
 • bouzoukia
  24
 • bilharzia
  23
 • zelotypia
  23
 • zoophilia
  23
 • zoothecia
  23
 • dyspraxia
  22
 • quadrivia
  22
 • chipochia
  21
 • dysthymia
  21
 • kniphofia
  21
 • arhythmia
  20
 • azotaemia
  20
 • capocchia
  20
 • chlamydia
  20
 • colloquia
  20
 • hypanthia
  20
 • aquilegia
  19
 • beccaccia
  19
 • dysphagia
  19
 • eucryphia
  19
 • hyperemia
  19
 • hyperopia
  19
 • hypomania
  19
 • juvenilia
  19
 • porphyria
  19
 • synaxaria
  19
 • amblyopia
  18
 • anoxaemia
  18
 • cachaemia
  18
 • compluvia
  18
 • dyschroia
  18
 • dysphasia
  18
 • dysphonia
  18
 • dysphoria
  18
 • ecophobia
  18
 • exosporia
  18
 • exotropia
  18
 • forsythia
  18
 • hydraemia
  18
 • laquearia
  18
 • paralexia
  18
 • perovskia
  18
 • phyllodia
  18
 • pleonexia
  18
 • rudbeckia
  18
 • seaquaria
  18
 • xenomania
  18
 • xenomenia
  18

8 Letter Words

We found 264 eight-letter words ending with "ia". Here are the first 50. Click "More" for more 8-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • albizzia
  28
 • pizzeria
  28
 • asphyxia
  23
 • cachexia
  22
 • chalazia
  22
 • rhizobia
  22
 • zoocytia
  22
 • hyphemia
  21
 • apyrexia
  20
 • izvestia
  20
 • mazaedia
  20
 • azotemia
  19
 • dyslexia
  19
 • dystaxia
  19
 • panmixia
  19
 • trapezia
  19
 • zirconia
  19
 • zoomania
  19
 • zoonomia
  19
 • coxalgia
  18
 • cymbidia
  18
 • amphibia
  17
 • anoxemia
  17
 • azoturia
  17
 • effluvia
  17
 • exonumia
  17
 • focaccia
  17
 • hydremia
  17
 • hypalgia
  17
 • quillaia
  17
 • taqueria
  17
 • toxaemia
  17
 • zoiatria
  17
 • arythmia
  16
 • chyluria
  16
 • euthymia
  16
 • gloxinia
  16
 • glycemia
  16
 • hyponoia
  16
 • physalia
  16
 • pycnidia
  16
 • sympodia
  16
 • syncytia
  16
 • synechia
  16
 • abrachia
  15
 • anorexia
  15
 • ataraxia
  15
 • branchia
  15
 • bronchia
  15
 • cambogia
  15

7 Letter Words

We found 221 seven-letter words ending with "ia". Here are the first 50. Click "More" for more 7-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • zizania
  25
 • buzukia
  22
 • hypoxia
  22
 • pyxidia
  20
 • pyrexia
  19
 • acequia
  18
 • albizia
  18
 • zooecia
  18
 • chechia
  17
 • deutzia
  17
 • gazania
  17
 • lixivia
  17
 • aphakia
  16
 • apraxia
  16
 • aquaria
  16
 • equinia
  16
 • exurbia
  16
 • funckia
  16
 • hryvnia
  16
 • macchia
  16
 • quassia
  16
 • sequoia
  16
 • toxemia
  16
 • cyathia
  15
 • exordia
  15
 • fuchsia
  15
 • hymenia
  15
 • karakia
  15
 • onychia
  15
 • skimmia
  15
 • bohemia
  14
 • brachia
  14
 • cymatia
  14
 • eutaxia
  14
 • eutexia
  14
 • fimbria
  14
 • morphia
  14
 • mycelia
  14
 • pyaemia
  14
 • pygidia
  14
 • xerasia
  14
 • aphagia
  13
 • banksia
  13
 • braccia
  13
 • breccia
  13
 • clarkia
  13
 • daphnia
  13
 • gynecia
  13
 • myalgia
  13
 • synovia
  13

6 Letter Words

We found 111 six-letter words ending with "ia". Here are the first 50. Click "More" for more 6-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • razzia
  24
 • bhajia
  18
 • zoysia
  18
 • zoecia
  17
 • exuvia
  16
 • kochia
  15
 • qualia
  15
 • zinnia
  15
 • zoaria
  15
 • maffia
  14
 • alexia
  13
 • anoxia
  13
 • ataxia
  13
 • funkia
  13
 • hydria
  13
 • myopia
  13
 • phobia
  13
 • pyemia
  13
 • akebia
  12
 • boccia
  12
 • cambia
  12
 • cumbia
  12
 • kalmia
  12
 • ketmia
  12
 • mummia
  12
 • raffia
  12
 • sylvia
  12
 • taffia
  12
 • choria
  11
 • clivia
  11
 • fascia
  11
 • gambia
  11
 • holmia
  11
 • ischia
  11
 • lochia
  11
 • pyuria
  11
 • raphia
  11
 • acacia
  10
 • agyria
  10
 • dahlia
  10
 • hoodia
  10
 • kentia
  10
 • kerria
  10
 • lumpia
  10
 • premia
  10
 • skolia
  10
 • tankia
  10
 • acedia
  9
 • cardia
  9
 • codeia
  9

5 Letter Words

We found 58 five-letter words ending with "ia". Here are the first 50. Click "More" for more 5-letter words. You can also click/tap on the word to get the definition.

 • zamia
  16
 • wuxia
  15
 • xenia
  12
 • bivia
  10
 • facia
  10
 • mafia
  10
 • cobia
  9
 • rakia
  9
 • sakia
  9
 • vigia
  9
 • feria
  8
 • folia
  8
 • hutia
  8
 • media
  8
 • podia
  8
 • tafia
  8
 • varia
  8
 • aecia
  7
 • amnia
  7
 • bania
  7
 • bunia
  7
 • ceria
  7
 • cilia
  7
 • conia
  7
 • coria
  7
 • curia
  7
 • erbia
  7
 • labia
  7
 • lamia
  7
 • mania
  7
 • maria
  7
 • milia
  7
 • moria
  7
 • nubia
  7
 • rupia
  7
 • sepia
  7
 • tibia
  7
 • tomia
  7
 • uncia
  7
 • urbia
  7
 • agria
  6
 • dolia
  6
 • dulia
  6
 • gonia
  6
 • india
  6
 • logia
  6
 • oidia
  6
 • orgia
  6
 • redia
  6
 • atria
  5

4 Letter Words

We found 13 four-letter words ending with "ia".

 • ixia
  11
 • chia
  9
 • kuia
  8
 • huia
  7
 • ohia
  7
 • amia
  6
 • cria
  6
 • obia
  6
 • glia
  5
 • aria
  4
 • ilia
  4
 • inia
  4
 • raia
  4

3 Letter Words

We found 4 three-letter words ending with "ia".

 • via
  6
 • pia
  5
 • aia
  3
 • ria
  3

Other Word Tools

SCRABBLE® is a registered trademark. All intellectual property rights in and to the game are owned in the U.S.A and Canada by Hasbro Inc., and throughout the rest of the world by J.W. Spear & Sons Limited of Maidenhead, Berkshire, England, a subsidiary of Mattel Inc. Words with Friends is a trademark of Zynga With Friends. Mattel and Spear are not affiliated with Hasbro. TheFreeDictionary.com is not affiliated with SCRABBLE®, Mattel, Spear, Hasbro, or Zynga With Friends in any way. This site is intended for entertainment purposes only.

Wordle® is a registered trademark. All intellectual property rights in and to the game are owned in the U.S.A and Canada by The New York Times Company. CapitalizeMyTitle.com is not affiliated with Wordle®. This site is intended for entertainment purposes only.